Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom obchodu (e-shopu) na stránke www.lebomadved.sk je občianske združenie „Lebo medveď“, so sídlom: Ulica 29. Augusta 20, 811 08 Bratislava, IČO: 521 493 15, DIČ: 2120937720.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa obchodu (predávajúceho):

názov: „Lebo medveď“, o. z.

tel. číslo: +421 907 544 744

e-mail: info@lebomadved.sk

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27. Odbor výkonu dozoru, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č. 02/58 27 21 70.

Objednávka tovaru

Odoslaním elektronickej objednávky prostredníctvom e-shopu na stránke www.lebomadved.sk a následnou platbou celej ceny tovaru na základe objednávky vzniká medzi kupujúcim (fyzickou alebo právnickou osobou) a predávajúcim (prevádzkovateľom) zmluvný vzťah v zmysle týchto Obchodných podmienok.

Elektronickou objednávkou sa rozumie riadne vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, o objednanom tovare a o konečnej celkovej cene tovaru (vrátane DPH, ceny dopravy a prípadných iných nákladov a poplatkov, ktoré uhrádza kupujúci v súvislosti s dodaním tovaru).

Predávajúci potvrdzuje prijatie záväznej objednávky zaslaním potvrdzujúceho e-mailu na adresu uvedenú kupujúcim.

Ako potvrdenie o uzavretí zmluvy slúži faktúra vygenerovaná po úhrade ceny tovaru na základe objednávky.

Platba

Možnosti platby 

Minimálna hodnota objednávky je 2,50 eur (bez DPH a ceny dopravy). Všetky ceny produktov v e-shope sú uvedené s DPH. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa veľkosti objednávky a krajiny doručenia.

Tovar expedujeme najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa, keď sa nám platba pripíše na účet.

Doručenie tovaru

Osobný odber

Osobný odber je možný len po prijatí platby, o ktorom vás budeme informovať e-mailom. Tovar si môžete vyzdvihnúť na prevádzke v Novej Cvernovke, Račianska 78 v Bratislave na základe predchádzajúcej dohody, alebo v rámci otváracích hodín uvedených na stránke www.lebomadved.sk.

Lehota na prevzatie tovaru pri osobnom odbere je 30 dní od potvrdenia prijatia záväznej objednávky.

Odosielanie

Tovar posielame Slovenskou poštou, alebo Zásielkovňou  formou doporučeného listu alebo balíka. Ku kúpnej cene sú prirátané náklady na balenie tovaru a zaslanie, v závislosti od hmotnosti, veľkosti doporučeného listu alebo balíka a podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, alebo Zásielkovne.

Konečná cena dopravy tovaru je uvedená v záväznej objednávke, ktorú potvrdzujete pred úhradou celkovej platby za objednávku.

Nezodpovedáme za prípadné oneskorené dodanie tovaru zavinené Slovenskou poštou, Zásielkovňou alebo za prípadné poškodenie tovaru zavinené Slovenskou poštou, alebo Zásielkovňou. Takúto škodu je nutné nahlásiť najneskôr deň po doručení objednávky. 

Dodacia lehota

Tovar expedujeme najneskôr do 7 pracovných dní od pripísania platby celej ceny objednávky na náš účet. O expedovaní tovaru vás informujeme e-mailom. Doručenie tovaru v rámci Slovenskej republiky trvá zvyčajne 1 až 3 pracovné dni.

Ak vám tovar nebol doručený, napíšte nám e-mail na info@lebomadved.sk.

Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, ak sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty vás budeme bezodkladne informovať.

Ak vám nedodáme objednaný tovar najneskôr do 30 dní po uzavretí zmluvy (úhrade ceny tovaru) a nedodáme ho ani v dodatočne poskytnutej primeranej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť.

Žiadosť o neskoršie dodanie

Ak si želáte dodať tovar neskôr, informujte nás o tom v poznámke k objednávke alebo bezodkladne e-mailom.

Vrátenie peňazí

Storno objednávky

Ak ste uhradili objednávku, ešte nebola expedovaná a rozhodli ste sa ju zrušiť, bezodkladne nás kontaktujte na info@lebomadved.sk. Peniaze vám vrátime do 14 pracovných dní na účet, z ktorého ste vykonali platbu.

Storno objednávky je samozrejme bez poplatku.

Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru

Do 14 dní od prevzatia tovaru máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy doručte oznámenie o odstúpení od zmluvy v elektronickej forme na e-mailovú adresu info@lebomadved.sk..

Kompletný, nepoškodený, nepoužitý tovar v pôvodnom, neporušenom ochrannom obale odošlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy na adresu: 

Lebo mädveď

Račianska 78

831 02  Bratislava

V súvislosti so škodou vzniknutou na vrátenom tovare zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade vrátenia tovaru, ktorý je použitý alebo poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého konania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, vzniká nám nárok na náhradu škody v rozsahu zníženia hodnoty tovaru, pričom ako kupujúci ste o tejto skutočnosti upovedomený. Ako predávajúci sme oprávnení vykonať jednostranné započítanie vlastnej pohľadávky na uvedenú náhradu škody oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie platieb z titulu odstúpenia od zmluvy.

Kúpnu cenu tovaru vrátane ceny dopravy (pri dodaní tovaru kupujúcemu) vám vrátime do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení, na účet, z ktorého ste vykonali platbu, avšak zároveň nie sme povinní vrátiť uhradené platby pred tým, než nám bude tovar riadne vrátený alebo než nám preukážete zaslanie tovaru na našu adresu. Poštové prípadne iné náklady na vrátenie tovaru hradíte vy ako kupujúci. Vrátenie tovaru formou dobierky neakceptujeme a zásielku neprevezmeme.

V súvislosti so škodou vzniknutou na vrátenom tovare zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade vrátenia tovaru, ktorý je použitý alebo poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého konania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, vzniká nám nárok na náhradu škody v rozsahu zníženia hodnoty tovaru, pričom ako kupujúci ste o tejto skutočnosti upovedomený. Ako predávajúci sme oprávnení vykonať jednostranné započítanie vlastnej pohľadávky na uvedenú náhradu škody oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie platieb z titulu odstúpenia od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy sme oprávnení Vami neprevzatý tovar predať tretej osobe alebo s ním inak voľne nakladať.

Nedostupnosť tovaru

Sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy až do okamihu odoslania tovaru, a to najmä z dôvodu vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru. O prípadnom odstúpení vás bezodkladne informujeme e-mailom odoslaným na adresu zadanú v objednávke. Pred odstúpením sme oprávnení ponúknuť vám ako kupujúcim náhradné plnenie, alternatívny tovar. Máte právo náhradné plnenie odmietnuť.

Ak ste už uhradili kúpnu cenu, vrátime vám ju na váš účet do 14 dní odo dňa oznámenia nedostupnosti tovaru, respektíve odo dňa odmietnutia náhradného plnenia.

Reklamačný poriadok

Zodpovednosť za vady

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Za vadu tovaru a teda relevantný dôvod vrátenia tovaru sa nepovažujú obhoreté okraje, ktoré sú charakteristickým prvkom našich produktov. Takisto sa za vadu a relevantný dôvod tovaru nepovažuje poškodenie alebo opotrebovanie tovaru používaním resp. inou manipuláciou, napríklad zošúchanie farieb a gravírovania spôsobené dotýkaním sa vytlačenej plochy, alebo napríklad znehodnotenie produktu dlhodobým vystavením priamym slnečným lúčom. 

Pri polámaných kúskoch puzzle, alebo chýbajúcich kúskoch, prípadne pri poškodených gumičkách (mohlo sa stať pri manuálnom skladaní a zhotovovaní tovaru, prípade pri prevoze) môže predávajúci nahradiť tieto kúsky novými na vlastné náklady po vyžiadaní od kupujúceho e-mailovou formou. 

Záručná doba

Na všetok tovar platí zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Ako záručný list slúži faktúra vygenerovaná po úhrade ceny tovaru.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

V prípade uzatvorenia zmluvy s kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa záruka za akosť tovaru neposkytuje, t. j. neplatí vyššie uvedená záručná doba, pričom zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru sa riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Popri nárokoch ustanovených v § 436 a nasl. Obchodného zákonníka nemá kupujúci nárok na náhradu škody prípadne iné nároky.

Postup pri uplatnení reklamácie

O žiadosti o reklamáciu tovaru nás informujte e-mailom na info@lebomadved.sk., pričom uveďte najmä označenie kupujúceho, označenie tovaru, dôvod reklamácie (dostatočný popis vád), korešpondenčné údaje a číslo účtu, z ktorého ste uhradili kúpnu sumu.

Nepoškodený tovar (okrem reklamovanej vady) odošlite spolu s dokladom o kúpe na adresu:

Lebo mädveď

Račianska 78

831 02  Bratislava

Poštové prípadne iné náklady na vrátenie tovaru pri uplatnení reklamácie hradíte vy ako kupujúci. Vrátenie tovaru formou dobierky neakceptujeme a zásielku neprevezmeme.

V prípade odôvodnenej reklamácie vád náklady na vrátenie tovaru pri reklamácii, ako aj náklady na prípadné následné dodanie náhradného tovaru a všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s predmetnou reklamáciou, znáša predávajúci. Predávajúci poskytne kupujúcemu náhradu účelne vynaložených nákladov na vrátenie tovaru a prípadných ďalších účelne vynaložených nákladov súvisiacich s predmetnou reklamáciou bez zbytočného odkladu po ich preukázaní predávajúcemu zo strany kupujúceho, v rámci vybavenia reklamácie.

O prijatí žiadosti o reklamáciu tovaru vás budeme informovať do 3 pracovných dní.

Práva kupujúceho

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv kupujúci uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, s následnou výzvou na prevzatie plnenia podľa uvedeného, prípadne odôvodnené zamietnutie reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Alternatívne riešenie sporov

Európska komisia

Ak je kupujúci spotrebiteľ, t. j. fyzická osoba nekonajúca v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, svoje práva a nároky súvisiace s kúpou tovaru si môže voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho riešenia sporu (on-line), v zmysle možností a podmienok takéhoto riešenia sporu uvedených v nasledujúcich ustanoveniach Obchodných podmienok. Obdobne môžu byť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporu uplatnené aj nároky predávajúceho voči kupujúcemu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom európskej on-line platformy, ktorá sa nachádza na internetovej stránke Európskej komisie.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na lebomadved@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným v § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.

Spotrebiteľ môže podať vyššie uvedenú sťažnosť aj prostredníctvom on-line platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná na internetovej stránke Európskej komisie. Takáto sťažnosť bude vybavená do 90 dní.

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Zoznam všetkých subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejňuje Ministerstvo hospodárstva SR.

Podrobnejšie informácie o alternatívnom riešení sporov sú uvedené v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v zákone č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Ostatné ustanovenia

Kontakt, osobné údaje, autorské práva

Ak nevyplýva niečo iné z týchto Obchodných podmienok, pri všetkých úkonoch a komunikácii zmluvných strán v súvislosti s plnením zmluvy sa použijú (s príslušnými právnymi účinkami) prostriedky diaľkovej komunikácie, a to najmä webové sídlo predávajúceho (www.lebomadved.sk), elektronická pošta a telefón, pričom sú relevantné kontaktné údaje predávajúceho uvedené v týchto Obchodných podmienok resp. na stránke www.lebomadved.sk a kontaktné údaje kupujúceho, ktoré uviedol pri uzatváraní zmluvy (pri registrácii resp. objednávke).

Osobné údaje, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu v rámci uzatvárania zmluvy (pri registrácii, objednávke a pod.), sa predávajúci zaväzuje používať iba na účel riadneho plnenia zmluvy s kupujúcim a spracuje ich v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov predávajúcim sú uvedené v osobitnom dokumente, ktorý je uverejnený na stránke www.lebomadved.sk.

Kúpou tovaru od predávajúceho nevznikajú žiadne práva na používanie autorských diel, ochranných známok či iných práv duševného vlastníctva predávajúceho prípadne tretích osôb, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Informácia o dĺžke trvania zmluvy a o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa:

Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim má charakter spotrebiteľskej kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru, pričom najčastejší spôsob zániku zmluvy je splnením záväzkov oboch zmluvných strán alebo môže zmluva zaniknúť všeobecnými spôsobmi zániku záväzku, najmä odstúpením od zmluvy. Nejde o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť.

Predávajúci nepristúpil k žiadnym kódexom správania, ktorými by bol viazaný v súvislosti s predmetom zmluvy s kupujúcim.

Vstupom do zmluvného vzťahu s predávajúcim na základe príslušného úkonu – odoslaním elektronickej objednávky prostredníctvom e-shopu na stránke www.lebomadved.sk (s následnou platbou ceny tovaru) – kupujúci potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s obsahom Obchodných podmienok, vrátane reklamačného poriadku, a plne ich akceptuje v platnom a účinnom znení (ku dňu odoslania objednávky kupujúcim).

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 3. 2019. Vyhradzujeme si právo Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, obzvlášť v prípade zmien relevantných právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v súvislosti s kúpou tovaru, pričom takéto zmeny nadobúdajú účinnosť zverejnením na stránke www.lebomadved.sk.